ساده‌زیستی یا پوپولیسم؟

ساده‌زیستی یا پوپولیسم؟

اینکه ساده زیستی را تنها به ظواهر عوام‌فریبانه‌ای چون آن چه در آشفته‌بازار سیاست در ایران به حراج گذاشته شده، منحصر بدانیم و تخصص و کارآمدی را در کنارش به قفسه فراموشی بسپاَریم، خروجی آن، همین خواهد شد که تا کنون از عملکرد آقایان در خاطر داریم.

وعده افزایش یارانه‌ها، وام ۵۰۰ میلیونی ازدواج و امثالهم، تنها یک شعار پوپولیستی هستند/ برخی وعده‌ها نشان می‌دهد که آقایان کاندیداها و مشاورین‌شان، حتی یک بار هم قانون بودجه ۱۴۰۰ این مملکت را ندیده‌اند!/ این ادعاها زمانی محقق می‌شود که سه راه ضرابخانه به صورت سه شیفت به چاپ پول بپردازد!
واکنش پازوکی، اقتصاددان به وعده‌های نجومی کاندیداهای انتخابات در گفتگو با امتداد:

وعده افزایش یارانه‌ها، وام ۵۰۰ میلیونی ازدواج و امثالهم، تنها یک شعار پوپولیستی هستند/ برخی وعده‌ها نشان می‌دهد که آقایان کاندیداها و مشاورین‌شان، حتی یک بار هم قانون بودجه ۱۴۰۰ این مملکت را ندیده‌اند!/ این ادعاها زمانی محقق می‌شود که سه راه ضرابخانه به صورت سه شیفت به چاپ پول بپردازد!

با این بدهی‌ها و هزینه‌ها، چگونه می‌توان این وعده‌های عجیب و غریب را توجیه کرد؟ این وعده‌های نشان‌دهنده این است که آقایان کاندیداها و مشاورین‌شان، حتی یک بار هم قانون بودجه ۱۴۰۰ این مملکت را ندیده‌اند.