تیغ ماده ۲۴ مکرر قانون معادن بر گلوی «پارک ملی کلاه قاضی» اصفهان قرار گرفته است/ خطر در کمین یکی از بزرگ ترین زیست گاه های جانوری و گیاهی کشور
دست اندازی وزارت صمت به کلاه قاضی!

تیغ ماده ۲۴ مکرر قانون معادن بر گلوی «پارک ملی کلاه قاضی» اصفهان قرار گرفته است/ خطر در کمین یکی از بزرگ ترین زیست گاه های جانوری و گیاهی کشور

در جهان امروز فواید حاصل از جنگل های حفاظت شده ، پارک های ملی چندین برابر ایجاد یک معدن ارزیابی می شود اما به نظر می رسد برای مسولان امر در وزارتخانه های مختلف و دولت فعلی در آخرین ماه های حضورش در عرصه و اریکه قدرت ، تنها منافع فوری و کوتاه مدت اهمیت دارد، نه فواید و ارزش هایی که با حفظ این منابع طبیعی ، برای کشور ابدی و همیشگی خواهند بود.