شاعر شناخته‌شده افغان ها: طالبان، با شمشیر آخته به جنگ زبان فارسی آمده‌اند/ نام‌های فارسی، منع و با نام‌های پشتو جایگزین شدند

شاعر شناخته‌شده افغان ها: طالبان، با شمشیر آخته به جنگ زبان فارسی آمده‌اند/ نام‌های فارسی، منع و با نام‌های پشتو جایگزین شدند

غفران بدخشانی شاعر شناخته‌شده افغانستان می گوید: روند انکار، روند هویت‌زدایی، روند بیداد، در مقابل زبان و هویت فارسی یک برنامه است تا بتوانند کم‌کم هویت و تاریخ بومی این سرزمین را ریشه‌کن کنند و اگرچه محال است و جنون است و خیال اما آن‌ها کوششان را می‌کنند که به هر گونه ممکن این زبان، این هویت و این تاریخ را کتمان کنند.