ساده‌زیستی یا پوپولیسم؟

ساده‌زیستی یا پوپولیسم؟

اینکه ساده زیستی را تنها به ظواهر عوام‌فریبانه‌ای چون آن چه در آشفته‌بازار سیاست در ایران به حراج گذاشته شده، منحصر بدانیم و تخصص و کارآمدی را در کنارش به قفسه فراموشی بسپاَریم، خروجی آن، همین خواهد شد که تا کنون از عملکرد آقایان در خاطر داریم.