همه وقت‌های اضافه تلویزیون

همه وقت‌های اضافه تلویزیون

ستاد حامیان ابراهیم رئیسی اعلام کرده‌اند که پیرو نامه رسمی نماینده سیدابراهیم‌ رئیسی به کمیته تبلیغات انتخابات صداوسیما، پس از رسیدگی‌های صورت‌گرفته، اعتراض ستاد انتخاباتی رئیسی وارد دانسته شده و مدت پنج دقیقه زمان برای پاسخ‌گویی به اتهامات آقایان مهرعلیزاده و همتی برای سیدابراهیم‌ رئیسی منظور خواهد شد.